Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (45.1%)
Firefox
Firefox (32.0%)
Safari
Safari (10.9%)
Edge
Edge (4.3%)
Internet Explorer
Internet Explorer (3.7%)
-
Mozilla (3.1%)
Autre
Autre (0.6%)
Opera
Opera (0.3%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)
-
Hotjava (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Amiga-aweb (0.0%)
-
K-meleon (0.0%)
Actualités nautisme